activity based costing (abc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity based costing (abc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity based costing (abc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity based costing (abc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity based costing (abc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    định giá dựa trên hoạt động