activity sequence method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity sequence method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity sequence method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity sequence method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity sequence method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp dãy hoạt động