activity area (school) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity area (school) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity area (school) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity area (school).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity area (school)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực thực hành