acceptance sampling plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance sampling plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance sampling plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance sampling plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance sampling plan

    * kỹ thuật

    kế hoạch lấy mẫu nghiệm thu