acceptance function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chức năng chấp nhận