acceptance dealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance dealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance dealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance dealer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance dealer

    * kinh tế

    người mua bán nhận trả