acceptance commission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance commission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance commission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance commission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance commission

    * kinh tế

    hoa hồng chấp nhận thanh toán