acceptance bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance bank

    * kinh tế

    ngân hàng chấp nhận

    ngân hàng nhận trả