acceptance criteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance criteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance criteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance criteria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance criteria

    * kỹ thuật

    nguyên tắc chấp nhận