acceptance of payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of payment

    * kỹ thuật

    bản nhận thanh toán