acceptance of a draft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of a draft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of a draft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of a draft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of a draft

    * kinh tế

    sự nhận trả một hối phiếu