acceptance of tender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of tender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of tender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of tender.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of tender

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chấp nhận thầu

    sự chấp nhận yêu cầu