acceptance certificate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance certificate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance certificate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance certificate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceptance certificate

  * kinh tế

  giấy chứng nhận bàn giao

  * kỹ thuật

  bản báo cáo nghiệm thu

  biên bản nghiệm thu

  giấy chứng nhận nghiệm thu

  xây dựng:

  sự xác nhận nghiệm thu