acceptance of an offer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of an offer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of an offer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of an offer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of an offer

    * kinh tế

    chấp nhận một chào hàng

    sự chấp nhận một giá chào