acceptance for carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance for carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance for carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance for carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance for carriage

    * kinh tế

    sự nhận trở