acceptance by intervention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance by intervention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance by intervention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance by intervention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance by intervention

    * kinh tế

    chấp nhận can thiệp