gửi xe trong Tiếng Anh là gì?

gửi xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi xe

    leave one's vehicle with someone