gửi gấm trong Tiếng Anh là gì?

gửi gấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi gấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi gấm

    * ngđtừ

    commend