gửi lời trong Tiếng Anh là gì?

gửi lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi lời

    send a message

    gửi lời chào bà nhà give my best regards to your wife

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gửi lời

    send a message