gửi lại trong Tiếng Anh là gì?

gửi lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi lại

    commit; entrust someone with something; send back to; send back