gửi trả trong Tiếng Anh là gì?

gửi trả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi trả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi trả

    return

    người ta đã gửi trả bản thảo cho ông ấy his manuscript was returned to him

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gửi trả

    to send back, return