gửi gấp trong Tiếng Anh là gì?

gửi gấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi gấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi gấp

    express (a letter)