gửi tiền trong Tiếng Anh là gì?

gửi tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi tiền

    deposit money, send money