gửi tiếp tế trong Tiếng Anh là gì?

gửi tiếp tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi tiếp tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi tiếp tế

    send supplies