gửi để bán trong Tiếng Anh là gì?

gửi để bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi để bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi để bán

    * ngđtừ

    consign