gửi bán trong Tiếng Anh là gì?

gửi bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi bán

    như ký gửi