gửi quân trong Tiếng Anh là gì?

gửi quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi quân

    send troops