gửi thư trong Tiếng Anh là gì?

gửi thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi thư

    to send a letter