gửi áo trong Tiếng Anh là gì?

gửi áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi áo

    check one's coat