gửi rễ trong Tiếng Anh là gì?

gửi rễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi rễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi rễ

    (cũng nói ở rễ) live at one's in laws' (nói về người chồng)

    tục gửi rễ matrilocat