gửi rể trong Tiếng Anh là gì?

gửi rể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi rể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gửi rể

  live at one's in laws', live at the house of one's wife (after marriage)(cũng nói ở rể)

  tục gửi rể matrilocat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gửi rể

  (cũng nói ở rể) Live at one's in laws' (nói về người chồng)

  Tục gửi rể: Matrilocat

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gửi rể

  to live at one’s in laws’