gửi hàng trong Tiếng Anh là gì?

gửi hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi hàng

    deposit merchandise; send goods