gửi bằng trong Tiếng Anh là gì?

gửi bằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi bằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi bằng

    send/mail by means of