gửi ra nước ngoài trong Tiếng Anh là gì?

gửi ra nước ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi ra nước ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gửi ra nước ngoài

    to send abroad