tab points nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tab points nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tab points giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tab points.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tab points

    * kinh tế

    điểm lập bảng