taboo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taboo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taboo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taboo.

Từ điển Anh Việt

 • taboo

  /tə'bu:/ (tabu) /tə'bu:/

  * danh từ

  điều cấm kỵ, sự kiêng kỵ

  under [a] taboo: bị cấm kỵ

  * tính từ

  bị cấm kỵ, bị cấm đoán

  unkind gossips ought to be taboo: phải cấm (kỵ) những chuyện ngồi lê đôi mách

  * ngoại động từ

  cấm, cấm đoán, bắt kiêng

  there smoking is tabooed: ở đây cấm hút thuốc

  tabooed by society: không được xã hội thừa nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taboo

  a prejudice (especially in Polynesia and other South Pacific islands) that prohibits the use or mention of something because of its sacred nature

  Synonyms: tabu

  an inhibition or ban resulting from social custom or emotional aversion

  Synonyms: tabu

  declare as sacred and forbidden

  forbidden to profane use especially in South Pacific islands

  Synonyms: tabu

  Similar:

  forbidden: excluded from use or mention

  forbidden fruit

  in our house dancing and playing cards were out

  a taboo subject

  Synonyms: out, prohibited, proscribed, tabu, verboten