soft ice making machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft ice making machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft ice making machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft ice making machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soft ice making machine

    * kỹ thuật

    máy làm kem xốp