sandwich structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich structure

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cấu trúc bánh kẹp

    cấu trúc xenđuých