sandwich concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich concrete

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bê tông lớp