sandwich-beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich-beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich-beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich-beam.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich-beam

    * danh từ

    xà nhiều lớp