sandwich material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich material

    * kỹ thuật

    vật liệu nhiều lớp