sandwich-course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich-course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich-course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich-course.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich-course

    * danh từ

    lớp huấn luyện xen kẽ những thời kỳ học với những thời kỳ thực tập