sandwich-filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich-filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich-filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich-filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich-filter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể lọc hai lớp