sandwich board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich board.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich board

    * danh từ

    bảng quảng cáo (cho người đeo trước ngực và sau lưng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandwich board

    signboard consisting of two hinged boards that hang front and back from the shoulders of a walker and are used to display advertisements