sandwichman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwichman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwichman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwichman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandwichman

    a person with advertising boards hanging from the shoulders

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).