sandwich plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich plate

    * kỹ thuật

    bản nhiều lớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandwich plate

    a serving consisting of a sandwich or sandwiches with garnishes