sandwich snack-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich snack-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich snack-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich snack-bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich snack-bar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu bán bánh kẹo

    quầy bán bánh kẹo