ribbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ribbed

  * kỹ thuật

  có cạnh

  có gân

  có gờ

  có sườn

  nổi gân

  xây dựng:

  có dạng rãnh

  có sườn (tăng cứng)

  cổi gờ

  nổi sọc

  hóa học & vật liệu:

  nổi gờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ribbed

  furnished or strengthened with ribs

  Antonyms: ribless

  Similar:

  rib: form vertical ribs by knitting

  A ribbed sweater

  ridicule: subject to laughter or ridicule

  The satirists ridiculed the plans for a new opera house

  The students poked fun at the inexperienced teacher

  His former students roasted the professor at his 60th birthday

  Synonyms: roast, guy, blackguard, laugh at, jest at, rib, make fun, poke fun

  costate: (of the surface) having a rough, riblike texture