ribbed groined vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed groined vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed groined vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed groined vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed groined vault

    * kỹ thuật

    vòm chéo có gân