ribbed pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed pipe

    * kỹ thuật

    ống có gân

    ống có gờ

    ống có sườn (tăng cứng)